Řídící výbor místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV volí svého předsedu a místopředsedu.c

Kdo je v řídícím výboru MAP

Další dokumenty Řídicího výboru MAP II